תקנון האתר

השימוש באתר Kedai (להלן:"האתר") ובתכנים המוצגים בו לרבות במכשרי קצה שונים לרבות אינטרנט, טלפונים סלולרים, שידורי טלוזיה בפס רחב וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.

 

האמור בתקנון זה מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

 

חל איסור לפרסם באתר תכנים לרבות הודעות, טקסטים, קישורים וכו' בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוצאי לשון הרע, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים לבצע עברות פליליות ואו אזרחיות, וכל תוכן אחר המהווה הפרה כלשהי של החוק.

בנוסף חל איסור מוחלט לפרסם כל תוכן ואו תכנים אשר זכות הקניין הרוחני בו/בהם אינם שייכות לך. מערכת האתר אינה מתחייבת לפרסם כל תוכן אשר מהווה הפרה של מי מהתנאים המופיעים בתקנון זה ועלולים לפגוע באתר, בבעליו ו/או בצד שלישי כלשהו.

מערכת האתר תהיה רשאית למחוק כל תוכן ופרסום כלשהו אותו היא תמצא לנכון מבלי הודעה מראש והדבר לא יחשב כהפרה של הסכם מכל סוג שהוא.

בעלי האתר ואו מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובכלל בהם הם מופיעים. תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ואו תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש,לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה אינם באחריות בעלי האתר או מי מטעמם.

 

כל המוצרים/ שירותים/ עסקאות הקניה ומכירה המוצעים באתר Kedai באמצעות קישורים שונים באחריות בעלי האתרים המפרסמים, האחריות לתקינותו, אספקה, שירות, איכות וכדומה של המוצר/ שרות/ עסקת קניה ומכירה חלה בכל מקרה על הספק ו/א בעל האתר ובא כוחו.

 

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בעיצוב האתר, הטקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של בעלי האתר בלבד.

אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת הסכמת בעלי האתר בכתב ומראש.

סימנו המסחרי של האתר הינו קניין בעלי האתר בלבד. במידה ופורסמו ו/או יפורסמו סימנים מיסחרים אחרים ע"י מפרסמים סימנם המסחרי הוא קניינם של מפרסמים אלו בלבד.אין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתם מראש ובכתב.

בכל הפרה של תנאי השימוש הנ"ל הינך מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, תשלום הוצאות, אבדן רווח, הפסד שיגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט באזור חיפה.

                                   גלישה מהנה

                                              מההנהלה וצוות Kedai

© All rights reserved. Kedai.co.il. Designed by imark, Developed by MarsPC